Kepala Sekolah

Assalamu’alaikum Wa Rohmatullahi  Wa Barokatuhu

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pertama-tama perkenankanlah kami atas nama keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Kalasan Sleman Yogyakarta menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan bapak/ibu  untuk menyekolahkan putra / putri Bapak/Ibu di sekolah kami.

Dengan dinyatakannya putra/putri Bapak/Ibu sebagai siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalasan, secara otomatis Bapak/Ibu telah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Kalasan dan bergabung dalam majelis sekolah/komite sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kalasan.

Telah kita maklumi bahwa peran komite sekolah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah dan khususnya di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan Sleman Yogyakarta sangat besar, terlebih pada era otonomi dan desentralisasi sekarang ini.

Keterlibatan orang tua/wali siswa secara fisik dan emosional dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah kiranya akan lebih bermakna apabila Bapak/Ibu orang tua wali siswa mengetahui seluk beluk persekolahan atau program  sekolah ini yang menekankan pada Management Peningkatan Mutu berbasis Sekolah (MPMBS).

Untuk itulah, kami sampaikan sedikit gambaran tentang SMP Muhammadiyah 2 Kalasan Sleman Yogyakarta dengan harapan lebih memantapkan keterlibatan Bapak/Ibu untuk tercapainya tujuan pendidikan bagi putra/putri sesuai dengan cita-cita kita bersama.

Demikian program dan gambaran sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kalasan Sleman Yogyakarta, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melapangkan jalan kita dalam melaksanakan amanah melalui anak-anak kita. Amin.

Wassalamu’alaikum Wa Rohmatullahi Wa Barokatuhu

Kalasan, 03 November 2016

Kepala Sekolah

 

 

Hj. Nurhidayati, S.Pd

NBM 1022385